خانه مقالات آموزشی پایان نامه به دست آوردن شیب بهینه دایکهای ساحلی در مواجهه با امواج توسط Plaxis & Ansys

پایان نامه به دست آوردن شیب بهینه دایکهای ساحلی در مواجهه با امواج توسط Plaxis & Ansys

0
0
552

چکیده

روند رو به گسترش جمعیت در دنیا و لزوم استفاده بهیـنه از اراضی ساحلی در سالـهای اخیر موجب گردیده است که تحقـیقات بیشتری در زمینه طراحی و اجـرای دایـکهای ساحلی و احیای اراضی ساحلی انجام گردد.

مدلـهای مختلف کامپیوتری جهـت طراحی سازه ای دایـکها توسعه یافته است. در دهه اخیر کشور هلند به عنوان یکی از پیشگامان اجرای دایکهای ساحلی اقدام به توسـعه دو

مدل پیشرفته plaxis وDiana نموده است.

در این تحقیق ضـرورت تاثیر تغیرات شیب وجه رو به ساحل در میزان متغیرهایی چون تغییرمکان وضریب اطمینان تحت شرایط مختلفی همچون End of construction

Steady seepage, , Rapid draw down Earthquake, باعث استفاده از Plaxis به عـنوان یک نرم افزار المان محدود گردید.

 همچنین اثر متقابل تغـییرات شیب رو به دریا با Stress در مواجه با نیروی موج که یک نیروی دینامیکی و اتـفاقی است , استفـاده از نرم افزار Ansys را به عنوان یکی از قابـلترین نرم افـزارهای تحلیلی مبتنی بر المان محدود قوت بخشید. در نهایت شـیب بهینه با در نظر گرفتن شـرایط فوق استخراج گردید.

مقدمه

مراقبت از جان و مال انسانها در قسمتهاي ساحلي، بخصوص در مناطقي كه شيب ساحل نسبت به بستر دريا كم مي‌باشد متخصصين را بر آن داشت تا براي حفاظت از انسانها و هرآنچه به آنها وابسته است از انواع متفاوتي از سازه‌هاي حفاظتي استفاده كنند.

با توجه به تنوع و تعدد سازه‌هاي مذكور، استفاده از هر كدام منوط به شرايط خاص مربوط به خود مي‌باشد. از آنجا كه بحث اصلي در ارتباط با دايكهاي حفاظتي است مطالب مربوط به آن در قالب 6 فصل بجز اين فصل و همچنين 5 ضميمه تنظيم گرديده است بطوري كه فصل اول (فصل حاضر)، اختصاص به نحوه و روند انجام پروژه دارد.

فصل دوم، در ارتباط با سازه‌هاي ساحلي و نكات مهم مطرح در طراحي هر يك از آنها مي‌باشد.

به علت اهميت بسيار بالاي موج در طراحي كلية سازه‌هاي دريايي به عنوان يك نيروي مهم، در فصل سوم بحث مفصلي پيرامون مكانيك حركت موج مطرح مي‌گردد.

در فصل چهارم روابط طراحي و هر آنچه كه به طراحي و آناليز دايك مربوط مي‌گردد، ارائه مي‌شود و در نهايت در دو فصل پنجم و ششم آناليز يك دايك و بررسي متغيرهاي مختلف با تغيير پارامتر شيب مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد.

بررسي متغيرهايي مانند نشت، اثر پردة آب‌بند، تاثير پتوي رسي، دخالت مسلح‌سازها و همچنين آناليزهايي چون آناليز انتهاي ساخت، آناليز نشت پايدار و در نهايت آناليز زلزله بصورت شبه استاتيكي، مواردي است كه در قالب فصل پنجم با نرم‌افزار plaxis مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

هنگامي كه بحث معطوف به بررسي تنش‌ها در پيكرة دايك مي‌گردد و همچنين زماني كه مدلسازي دقيق يك موج به شكل يك نيروي ديناميكي وابسته به زمان به قصد تحليل دايك، به عنوان هدف اصلي مطرح مي‌شود نرم‌افزار ansys به عنوان گزينة‌ اول انتخاب مي‌گردد. آناليزهاي انجام شده توسط ansys در مبحث ششم ارائه مي‌‌شود. در آخر نتايج و پيشنهاداتي در ارتباط با موضوع مطرح شده بيان مي‌گردد.

قابل ذكر است كه براي تفهيم هرچه بيشتر اين موضوع، ضمايمي تنظيم شده است كه مطالعة آنها، تصويري روشن‌تر از آنچه در محتواي اين پروژه وجود دارد، نشان مي‌دهد.

در ضميمة يك به عمليات مدلسازي موج در ژاپن به قصد بررسي تاثيرات تسونامي بر دايك و محاسبه فشارهاي ايجاد شده بر آن، اختصاص دارد.

ضميمة دوم به رابطة گودا جهت محاسبة فشار موج در نواحي عميق و كم‌عمق مربوط مي‌گردد.

در ضميمة سوم برنامه‌ مكملي تحت ويژوال بيسيك جهت استخراج خروجي‌هاي مهم مربوط به مكانيك موج ارائه مي‌گردد و در نهايت در ضمايم چهارم و پنجم خروجي‌هاي برنامه‌هاي Plaxis و ansys در قالب فصولي جدا مطرح مي‌شود.

فهرست مطالب 

 •  چكيده
 • مقدمه
 • انواع سازه‌هاي ساحلي
 • تنوع سازه‌‌هاي ساحلي
 • سازه‌هاي ساحلي
 • اهداف كلي در حفاظت از سواحل
 • ديوارهاي ساحلي
 • ديوار‌ه‌ها..
 • پوششهاي ساحلي
 • تپه‌هاي ماسه‌اي
 • آب‌شكنها
 •  دايكها
 •  مكانيك حركت موج و تئوري امواج
 • مقدمه
 • تعاريف
 • طبقه‌بندي امواج آب
 • طبقه‌بندي براساس دوره تناوب
 • طبقه‌بندي فيزيكي
 • طبقه بندي رياضي
 • طبقه‌بندي براساس ارتفاع موج
 • تئوريهاي موج
 • معادلات اساسي حركت موج
 • تئوري موج دامنه كوتاه
 • امواج استوكس
 • امواج كنويدال
 • نظريه موج تنها
 • محدوديتهاي كاربرد نظريه‌هاي امواج
 • نتيجه‌گيري
 •  دايكهاي ساحلي
 •  مقدمه‌اي بر استفاده از دايكهاي ساحلي
 • كليات
 • تعاريف
 • هدف از بكار بردن دايكهاي ساحلي
 • انواع دايكهاي ساحلي
 • دايكهاي تيپ يك
 • دايكهاي تيپ دو
 • دايكهاي تيپ سه
 • مناطق و محدوده‌هاي بارگذاري
 • نيروهاي وارده بر دايكهاي ساحلي
 • نقاط و عوامل شكست دايكهاي ساحلي
 • روگذري آب يا سرريز شدن آب از روي تاج
 • فرسايش درشيب بيروني
 • گوه لغزش در شيب دروني
 • كمبود پايداري در خاكريز
 • روگذري
 • پايپينگ
 • اثرات برخورد مواد خارجي بر دايك
 • اثرات نيروي يخ بر دايك
 • روانگرايي
 • آناليز دايك
 •  انتهاي ساخت
 • فروافتادن ناگهاني آب
 • تراوش پايدار
 •  زلزله
 • حداقل فاكتورهاي اطمينان
 • طراحي اوليه دايكهاي ساحلي
 • پارامترهاي حاكم در طراحي
 • پارامترهاي محيطي مربوط به موج
 • پارامترهاي سازه‌اي
 • پارامترهاي هيدروليكي
 • روابط پايداري
 • هادسن
 • روش فن در مير
 • اثرات شكل آرمور و دانه‌بندي
 • لايه‌هاي آرمور متشكل از قطعات بتني
 •  خزش موج
 •  كلياتي مربوط به خزش.
 • روابط متداول براي محاسبه خزش نسبي موج
 • شيب متوسط
 • تاثير آبهاي كم‌عمق در خزش موج
 •  اثر زاويه حمله موج
 • اثر برم
 • اثر عرض برم rB
 • اثر عمق برم rdh
 • اثر زبري المانها
 • پايين روي موج
 • دبي سرريزي موج
 • عبور موج
 • انعكاس موج
 • محاسبه ضخامت لايه آرمور اوليه
 •  لايه آرمور ثانويه
 • لايه فيلتر
 • سكوي پنجه
 • هسته
 • محاسبه عرض تاج
 • آناليز‌هاي انجام شده توسط Plaxis
 •  معرفي برنامه Plaxis
 • آناليز حساسيت در تعيين تاثير مش‌بندي
 • روند انجام آناليز
 • آناليز انتهاي ساخت
 • مرحله نشت پايدار
 • مرحله فروافتادگي ناگهاني
 • آناليز شبه استاتيكي
 • آناليز مربوط به مسلح كردن دايك
 • آناليزهاي مربوط به نشت آب
 •  آناليز دايك توسط ansys
 • يادآوري خروجي Plaxis
 • هدف از انجام آناليزتوسط ansys
 • معرفي مدل
 • مدلسازي
 •  مش‌بندي
 • بارگذاري
 • انجام آناليز
 • اهميت ماكرو در پروژه مذكور
 • بررسي خروجي‌هاي برنامه
 • تفسير نتايج نوع اول
 • تفسير نتايج نوع دوم
 • نتيجه
 •  نتيجه‌گيري و پيشنهادات
 • منابع و ماخذ
 • فهرست منابع فارسي
 • فهرست منابع غيرفارسي
 • چكيده انگليسي

نوع فایل :Word

235 صفحه

برای خرید این پایان نامه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده آرین داک
بارگذاری بیشتر در مقالات آموزشی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

زندگينامه شهيد دكتر مصطفي چمران

  فهرست تـولد تحصيـلات عبادت دكتر چمران فعـاليت‏هاي اجتماعي فعـاليت‏هاي سیاسی انقلاب …