خانه مقالات آموزشی رشته حقوق مقاله درباره ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﺳﻼم

مقاله درباره ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﺳﻼم

0
0
722

ﭼﻜﻴـﺪه

آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه، ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻼم ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﻖ و ﻫﻤﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﮕﺮ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم، رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻗﺮب و وﺻﻮل ﺑﻪ ﺑﺤﺮ ﺑﻴﻜﺮان اﻟﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪاي ﻧﻴﺎز دارد و آن اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺻﻌﻮد ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭘﺲ از آن، ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﻴﺎت، ﺣﻖ آزادي و ﺣﻖ ﻋﺪاﻟﺖﻃﻠﺒﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ اﺷﺎره ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺮآن، ﺳﻨﺖ، اﺟﻤﺎع و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ.

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﺳﻼم ﺑﻴﺎن ﺷﺪه، دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻠﻲ اﺳﻼم را در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ، ﻧﮋاد، ﻣﻠﻴﺖ و ﺣﺘﻲ زن و ﻣﺮد ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﻲﺷﻮد و ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را در ﮔﻮﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲداﻧﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ: ﺑﺮﻫﺎنﭘﺬﻳﺮي، ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا، ﺳﺎزﮔﺎري و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻨﺎﺳﺐ و دوام (اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ) ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي: ﺣﻘﻮق، ﺑﺸﺮ، اﺳلام.

نوع فایل :Word

21 صفحه

برای خرید این مقاله بر روی دکمه زیر کلیک کنید

1000 تومان – خرید

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده آرین داک
بارگذاری بیشتر در رشته حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

زندگينامه شهيد دكتر مصطفي چمران

  فهرست تـولد تحصيـلات عبادت دكتر چمران فعـاليت‏هاي اجتماعي فعـاليت‏هاي سیاسی انقلاب …